Dé specialist in LED verlichting!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Leddy’s BV gevestigd te (6524MG) Nijmegen aan Javastraat 68 (hierna: “LEDDY’S BV”).

KvK-nummer: 81759509

Btw-nummer: NL862210082B01

E-mail: info@leddys.nl

T: +31(0)24 302 30 00 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.30)

1 DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘LEDDY’S BV’ verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEDDY’S BV, gevestigd en kantoorhoudend te (6524MG) Nijmegen, Javastraat 68.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘Wederpartij’ bedoeld: kopers en/of een natuurlijk persoon of onderneming met wie LEDDY’S BV en zijn medewerkers zaken doet, waaronder vertegenwoordiger(s), agenten, en aldus uitdrukkelijk niet zijnde consumenten, van goederen in de ruimste zin des woords, dan wel contractpartij van LEDDY’S BV

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘Producten’ bedoeld: alle producten en diensten van LEDDYS BV.

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden van LEDDY’S BV zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen LEDDY’S BV en haar Wederpartij (Klant), alle bestellingen, opdrachtsbevestigingen en aanbiedingen daarbij inbegrepen.

2.2 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts in een individueel geval schriftelijk worden afgeweken.

2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien naar die voorwaarden wordt verwezen in een tot LEDDY’S BV gericht verzoek tot het uitbrengen van een aanbod, een aan LEDDY’S BV verzonden bevestiging van de aanbieding of anderszins.

2.4 Indien, wegens strijd met enige wetsbepaling op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De overige bepalingen van Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

3 AANBIEDINGEN/TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Elke aanbieding van LEDDY’S BV is vrijblijvend, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.

3.2 Tussen LEDDY’S BV en Wederpartij (Klant) komt een overeenkomst tot stand doordat de Wederpartij (Klant) de opdrachtbevestiging van LEDDY’S BV aanvaardt door ondertekening daarvan, of door schriftelijke bevestiging, of door middel van e-mail, of door een bestelling via het gebruikers-/login gedeelte van de website van LEDDY’S BV

3.3 De opdrachtsbevestiging vormt tezamen met de Algemene Voorwaarden de complete overeenkomst tussen partijen (“Overeenkomst”). De Algemene Voorwaarden van Wedepartij (Klant) zijn niet van toepassing en enige latere verwijzing komt geen werking toe. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd door middel van een schriftelijk stuk dat rechtsgeldig door vertegenwoordigers van beide partijen is ondertekend.

3.4 LEDDY’S BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen orders te weigeren dan wel aanbiedingen in te trekken.

3.5 LEDDY’S BV kan zich op de hoogte stellen of Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien LEDDY’S BV op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet (zonder meer) aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.6 In geval van strijd tussen de onderliggende documenten waaruit de Overeenkomst bestaat, geldt de volgende rangregeling waarbij het eerder genoemde stuk prevaleert boven het later genoemde:

de opdrachtbevestiging;

de tekst van deze Algemene Voorwaarden;

4 PRIJZEN

4.1 Alle opgegeven prijzen gelden in EURO’s, of in een andere valuta indien schriftelijk door LEDDY’S BV vermeld. Wederpartij draagt eventueel valutarisico, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Alle prijzen staan vermeld in de opdracht bevestiging en zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn exclusief het geldende BTW tarief en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven.

4.3 Montage-, of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van Wedepartij.

4.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven LEDDY’S BV het recht de prijs te wijzigen.

4.5 Over alle orders luiden de door LEDDY’S BV opgegeven prijzen te allen tijde exclusief verzend- en/of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

4.6 Alle prijzen in prijslijsten en op offertes zijn exclusief de navolgende kosten of bedragen, welke Wederpartij zal betalen: belastingen, heggingen, leges of rechten, of andere vergelijkbare lasten, aan LEDDY’S BV of aan Wedepartij opgelegd door een (fiscaal) orgaan (anders dan belastingen op resultaat opgelegd aan LEDDY’S BV), verwant aan de bestelling van Wederpartij.

5 WEERGAVE EN SPECIFICATIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

5.1 De weergave van goederen evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens op de website van LEDDY’S BV gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijke aan Wedepartij geleverde goed kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het goed niet aan de overeenkomst beantwoordt.

5.2 De Wederpartijen dienen LEDDY’S BV alle relevante informatie te verschaffen ten behoeve van een correcte uitvoering van de overeenkomst. LEDDY’S BV gaat uit van de volledigheid en correctheid van de gelevrde informatie.

6 FACTURERING EN BETALING

6.1 Voorafgaand aan de verzending en levering van de producten, verstuurt LEDDY’S BV aan Wedepartij de desbetreffende factuur welke binnen 14 dagen na factuurdatum door Wedepartij dient te worden betaald op een door LEDDY’S BV aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting, inhouding of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.3 In geval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Wederpartij verschuldigd is onder de Overeenkomst, komt Wederpartij automatisch in verzuim. De Wedepartij is rente verschuldigd ten bedrage van 1,5 % per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

6.4 In geval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Wedepartij worden alle betalingsverplichtingen van Wedepartij onmiddellijk opeisbaar en is LEDDY’S BV bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van LEDDY’S BV schadevergoeding te vorderen.

6.5 In geval van niet-tijdige betaling wordt aan Wedepartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht van vijf (5)% van de factuurwaarde, met een minimum van € 500,-.

6.6 LEDDY’S BV is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Wedepartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van Wedepartij op LEDDY’S BV. LEDDY’S BV zal Wedepartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

7 LEVERING

7.1 Pas na ontvangst van betaling van de koopprijs zal LEDDY’S BV overgaan tot levering van de producten CIF (Incoterms 2010) op de plaats en datum als vermeld in de opdrachtbevestiging.

7.2 De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Wedepartij LEDDY’S BV schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij LEDDY’S BV een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

7.3 LEDDY’S BV is gerechtigd verkochte producten in gedeelten te leveren, welke zij afzonderlijk kan factureren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is LEDDY’S BV gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.4 Wedepartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze door LEDDY’S BV aan Wedepartij worden aangeboden. Hiervan is sprake zodra LEDDY’S BV aan de Wedepartij heeft aangegeven dat de producten opgehaald of geleverd kunnen worden. Indien Wedepartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten maximaal twee (2) weken worden opgeslagen voor rekening en risico van Wedepartij.

7.5 Indien de Wedepartij de producten niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 7.4 heeft afgenomen, of als Wedepartij aangeeft de producten niet te zullen af nemen, dan komt de leveringsverplichting van LEDDY’S BV te vervallen en verbeurt Wedepartij een direct opeisbare boete ter hoogte van 10% van de factuurwaarde van de betreffende producten.

7.6 Wederpartij dient producten tijdens reguliere kantooruren in ontvangst te nemen. Indien dit niet lukt, worden alle hieruit voortvloeiende kosten (inclusief oplsagkosten, vrachtkosten of overige aan de overeenkomst verband houdende kosten) in rekening gebracht volgend de geldende lokale prijzen of eventuele standaardtarieven, opgesteld door Leddy’s.

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De door LEDDY’S BV geleverde producten blijven het eigendom van LEDDY’S BV, totdat Wedepartij de koopsom volledig heeft voldaan. Door LEDDY’S BV geleverde producten, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag Wedepartij de betreffende producten niet verpanden of hierop enig ander recht vestigen.

9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Indien aansprakelijkheid zijdens LEDDY’S BV onder deze Overeenkomst zou ontstaan wegens (i) tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen van de Overeenkomst, (ii) inbreuk op haar garantieverplichtingen, (iii) onrechtmatige daad of uit andere hoofde, dan is de aansprakelijkheid van LEDDY’S BV beperkt als bepaald in dit artikel 7.

9.2 LEDDY’S BV kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. LEDDY’S BV is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:

aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;

indirecte schade;

gevolgschade;

schade wegens gederfde winst;

vertragingsschade;

schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking;

informatie of materialen door Wedepartij;

schade wegens door LEDDY’S BV gegeven inlichtingen of adviezen.

9.3 Met inachtneming van artikel 9.1, is de aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen beperkt tot de corresponderende factuurbedrag dat daadwerkelijk door Wedepartij is betaald.

9.4 Het recht van schadevergoeding ontstaat pas, indien Wedepartij na het ontstaan ervan conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan LEDDY’S BV heeft gemeld.

9.5 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van een (1) jaar na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

9.6 Wedepartij vrijwaart LEDDY’S BV voor alle schade die LEDDY’S BV mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door LEDDY’S BV geleverde producten.

9.7 Slechts voor zover LEDDY’S BV zelf als koper van de betreffende producten gerechtigd is tot bepaalde garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen ten aanzien van die producten jegens toeleverancier van LEDDY’S BV, dan zal LEDDY’S BV zich op commercieel redelijke wijze inspannen om die garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen jegens toeleveranciers beschikbaar te stellen aan Wedepartij in de mate waarin LEDDY’S BV zulks geschikt acht.

9.8 Het is de Wedepartij, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van LEDDY’S BV, niet toegestaan om werknemers die een arbeidsovereenkomst met LEDDY’S BV en/of aan LEDDY’S BV gelieerde ondernemingen hebben te bewegen deze arbeidsovereenkomst te beëindigen, deze werknemers in dienst te nemen of anderszins te werk te stellen. Onder werknemers in de zin van dit artikel wordt tevens verstaan de bij LEDDY’S BV werkzame uitzendkrachten, payrollkrachten, freelancers, stagiaires en zzp’ers.

In geval van handelen in strijd met deze verplichting verbeurt de Wedepartij terstond en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ten behoeve van LEDDY’S BV, een direct opeisbare boete ad. € 15.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. LEDDY’S BV behoudt zich het recht voor om naast de boete vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen waarop de verschuldigde boete in mindering strekt.

8 GEBREKEN

8.1 Wedepartij dient de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient Wedepartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste producten zijn geleverd;

of de geleverde producten wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met de orderbevestiging;

of er sprake is van zichtbare (transport) schade; en,

of de geleverde producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Wedepartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

8.3 Niet-zichtbare gebreken dient Wedepartij binnen drie (3) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan LEDDY’S BV.

8.4 Getoonde of verstrekte monsters / modellen gelden slechts ter illustratie, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden. LEDDY’S BV is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van LEDDY’S BV of haar toeleveranciers zijn genomen.

8.5 Klachten over facturen dient Wedepartij binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan LEDDY’S BV.

8.6 Indien Wedepartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervallen de rechten van Wedepartij daaromtrent.

8.7 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

9 GARANTIE

9.1 De garantietermijn begint op het moment van afleverin, en eindigt na het verloop van de termijn aangegeven bij uw producten.

9.2 De garantie houdt in dat producten die niet conform de specificaties zijn, naar keuze van LEDDY’S BV kosteloos worden hersteld, dat vervangende producten ter beschikking gesteld, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld, dan wel de koopprijs naar keuze van LEDDY’S BV wordt gerestitueerd. In geen geval is LEDDY’S BV verantwoordelijk voor kosten die betrekking hebben op de demontage of installatie van de producten.

9.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

9.4 Het recht op garantie vervalt indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEDDY’S BV enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het product zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het product.

9.5 Indien Wedepartij een beroep doet op een door LEDDY’S BV gegeven garantie, dient Wedepartij binnen 14 dagen LEDDY’S BV in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken op een naar keuze van LEDDY’S BV te bepalen plaats, bij gebreke waarvan Wedepartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van Wedepartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

9.6 Indien LEDDY’S BV onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de het desbetreffende product heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten.

9.7 De garantie als bedoeld in dit artikel 9 komt automatisch te vervallen, in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de desbetreffende toeleverancier of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.

9.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 tot en met 9.7 is LEDDY’S BV ter zake van geleverde zonnepanelen gerechtigd om in plaats van vervanging van defecte (onderdelen van) geleverde zonnepanelen, een afkoopsom te betalen.

10 INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door LEDDY’S BV geleverd product inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan zal LEDDY’S BV naar haar keuze en na overleg met Wedepartij de betrokken zaak vervangen door een product, dat geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

10.2 Wedepartij heeft geen recht op vervanging van het product, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij LEDDY’S BV niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

11 ONTBINDING OVEREENKOMST

11.1 Indien Wedepartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de Overeenkomst met LEDDY’S BV voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Wedepartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is LEDDY’S BV, na Wedepartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die LEDDY’S BV op Wedepartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

12 OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan LEDDY’S BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van LEDDY’S BV, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van LEDDY’S BV, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan LEDDY’S BV afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

12.2 Indien de overmacht langer dan zes (6) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. LEDDY’S BV is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

13 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen LEDDY’S BV en Wedepartij is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen die ontstaan voorvloeiend uit de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter van de rechtbank Arnhem (Nederland), tenzij LEDDY’S BV als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Wedepartij.